Yhteiskehittely


Yhteiskehittelyssä yritykset innovoivat älykästä teknologiaa ja palveluita yhdessä palveluasumisen toimijoiden kanssa, jotta tuotteet ja palvelut vastaisivat entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Yhteiskehittelyyn osallistuvat palveluasumisen asukkaat, heidän läheisensä, vapaaehtoistyöntekijät ja henkilöstö, kaupungit, yritykset sekä korkeakoulujen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat.
Yhteiskehittely mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen käyttäjälähtöisesti, jolloin yritys saa konkreettista palautetta tuotteen/palvelun loppukäyttäjiltä ja samalla myös kehittämisen laatu paranee. Näin ollen jokainen yhteiskehittelytilaisuus on ainutlaatuinen. Yhteiskehittelyn tuloksena yritys voi jatkaa tuotteen kehittelyä, siirtyä testausprosessiin, kaupallistamiseen tai todeta, ettei tuote sellaisenaan sovellu sosiaali- ja terveysalalle.

Monialaisen yhteiskehittelyn keskiössä ovat käyttäjien tarpeet. Uudet ideat, kehitysehdotukset ja parhaat ratkaisut syntyvät aktiivisen ja moniäänisen vuoropuhelun tuloksena (Laudan 1996). Mukaan tarvitaan tuotetta tai palvelua käyttävät ihmiset, korkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat sekä innovatiiviset yritykset. Yhteiskehittelyn avulla voidaan vahvistaa käyttäjä- ja asiakaskeskeistä kehittämistä tuottajakeskeisen toiminnan rinnalla. (Harra & Lintula 2018)

HIPPA-hankkeessa toteutettiin useita yhteiskehittelyprosesseja, joiden pohjalta olemme kehittäneet mallin yhteiskehittelyprosessin organisoimisesta. Yllä näet prosessin vaiheet askel askeleelta. Yhteiskehittelyn sisältöä ja raameja helpottamaan olemme luoneet lomakkeita, joiden avulla yhteiskehittely kokonaisuutena pysyy helposti hallinnassa. Kokemuksemme ovat osoittaneet, että hyvällä ennakkovalmistelulla on suuri merkitys onnistuneeseen yhteiskehittelytilaisuuteen.

Yhteiskehittelyn ja käyttäjäkokeilun suunnittelu käynnistyy aina vasta, kun kehittämissuunnitelma on tehty. Yhteiskehittelyn fasilitaattorit suunnittelevat yhdessä tilaisuuden järjestelyyn ja toteutukseen liittyvät asiat. Tarvittaessa  suunnitteluun voi osallistua myös yrittäjä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa hyödyntää Hippa-hankkeessa kehitettyä Yhteiskehittelyn ja käyttäjäkokeilun suunnittelulomaketta, jotka auttavat muistamaan ja ottamaan huomioon kaikki tilaisuuden järjestämiseen liittyvät olennaiset asiat strukturoidusti. 

Yhteiskehittelyn ja käyttäjäkokeilun valmisteluvaiheessa yrittäjä laatii kohteena olevaa tuotetta tai palvelua koskevan esittelyn. Tarvittaessa valmisteluvaiheessa allekirjoitetaan salassapitosopimus yrityksen kanssa ja valmistellaan tietosuojaseloste, tiedote ja suostumuslomake. Fasilitaattorit, rekrytoivat osallistujat, varaavat tilat ja välineet sekä lähettävät kutsut ja tietosuojaselosteen, tiedotteen ja suostumuslomakkeen osallistujille etukäteen tutustuttavaksi.  

Yhteiskehittelytilaisuudessa kaikki osallistujat allekirjoittavat suostumuksen, jossa voidaan pyytää myös mahdollisesti esimerkiksi kuvaus- tai muu vastaava taltiointilupa. Tiedot voidaan kerätä myös osallistujalistan avulla. Kaikki osallistujat ovat mukana tasaveroisina asiantuntijoina yhteiskehittelyssä. Yrittäjän tehtävänä on lisäksi esitellä kohteena oleva tuote. Fasilitaattoreiden tehtävänä on huolehtia siitä, että suunnitellut asiat tulevat käsitellyiksi aikataulun mukaisesti ja että kaikkien äänet tulevat kuulluiksi. Fasilitaattorit kokoavat lopuksi yhteen yhteiskehittelyn annin.

Yhteiskehittelyn raportoinnin päävastuu on fasilitaattoreilla ja tarvittaessa siihen voi osallistua myös ammattikorkeakoulun ja/tai kaupungin kehitystiimin muita jäseniä sekä opiskelijoita. Raporttiin kootaan yhteen kuvaus yhteiskehittelystä sekä sen tuottamat tulokset ja suositukset jatkotoimiksi koskien esimerkiksi testausta, käyttäjäkokeilua tai kaupallistamista ja markkinointia.

Kirjoittajat:
Toini Harra, toimintaterapeutti, FL ja YTT, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu, projktipäällikkö, HIPPA-hanke
Leila Lintula, TTM, toimintaterapeutti, Metropolia AMK

Lue lisää