Digi-HTA sparraus

Digi-HTA sparraus

Digi-HTA sparraus

Digi-HTA on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin digitaalisia tuotteita ja palveluja varten kehitetty menetelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön. Voit lukea lisää digi-HTA:sta FinCCHTA:n sivuilta.

Ammattikorkeakoulut fasilitoivat ja sparraavat yritysten Digi-HTA-prosesseja, joissa yritys pääsee keskustelemaan ammattikorkeakoulun HTA-asiantuntijoiden kanssa arvioinnin toteuttamisessa askarruttavista asioista.

Sparrauspalvelu soveltuu yrityksille, jotka pohtivat digi-HTA-arviointiin lähtemistä. Palveluun kuuluu yhteinen alkupalaveri, osallistuvien yritysten teemoihin tutustuminen etukäteen, sparrauksen toteutus sekä jälkisparraus. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään yrityksen tarpeiden pohjalta. Sparraus on luottamuksellista ja tarvittaessa toimijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen. 

Palvelu alkaa yrityksen yhteydenotosta, jonka jälkeen sovitaan yhteinen aloituspalaveri.

Alkukartoituksessa keskustellaan yrityksen tilanteesta sekä tukitoiveista sekä ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista osallistua yrityksen sparrauksen toteuttamiseen. Samalla yritys saa tietoa myös muista tarjolla olevista palveluista sekä toimintatavoista ja periaatteista.

Alkupalaveria varten yritys täyttää alkukartoituskyselyn, jolla kerätään keskeiset yritystä sekä sen laitetta tai palvelua koskevat tiedot.

Jos alkukartoituksen lopputulemana nähdään, että edellytyksiä sparraukselle ei ole, ammattikorkeakoulun asiantuntijat tarjoavat yritykselle paremmin sopivia palveluita tai sopivat mahdollisesta yhteistyöstä toisena ajankohtana.

Alkukartoituksessa kartoitetaan ja määritetään ne kohdat, johon sparrausyhteistyöllä pyritään vastaamaan. Amattikorkeakoulu ja yritys sopivat yhdessä palvelun tai tuotoksen tekemisestä sekä sen laajuudesta, muodosta ja aikataulusta.  

Ammattikorkeakoulun asiantuntijat valmistautuvat sparraukseen perehtymällä ennalta yritykseen ja sen tilanteeseen saatavilla olevan materiaalin avulla. Yritys sitoutuu toimittamaan lisämateriaalia ammattikorkeakoulun käyttöön sparrausta varten, jos siihen ilmenee tarvetta.

Sparrauksen tarkoituksena on selkeyttää yritykselle digi-HTA-kokonaisuutta sekä rohkaista ja tarjota suuntaviivoja arviointiin lähtemiseksi. Erilaisten toimintamallien ja konkreettisten työkalujen käyttö auttaa yritystä käytännössä lähtemään mukaan digi-HTA-arviointiin. Sparrauksessa keskitytään niihin asioihin, joita alkukartoituksessa listatataan sparrauksen sisällöksi, esimerkiksi:

  • Regulaatio
  • Näytön arviointi
  • Tietoturva ja -suoja
  • Saavutettavuus
  • Käytettävyys

Sparrauksen rakenne koostetaan yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaan. Se voidaan järjestää etä- tai lähitapaamisina tai hybriditilaisuutena. Yritys ja mukana olevat AMK-asiantuntijat voivat yhdessä päättää järjestämisen tavasta.

Sparrauksen apuna käytetään Digi-HTA sparrausta varten kehitettyä työkalua. Digi-HTA sparraustyökalu on kehikko, joka koostuu keskeisistä arvioinnin näkökulmista. Työkalu auttaa yritystä hahmottamaan paremmin mitä näkökulmia yrityksen tulee huomioida varsinaiseen arviointiin lähtiessä sekä yrityksen valmiutta prosessiin lähtemiseen ja mahdollisia lisänäytön tai dokumentaation tarpeita.

Arviointikehikkoon kirjataan olemassa oleva arviointia varten tarvittava näyttö, näytön tarve sekä tulevat toimenpiteet, aikataulutus ja vastuuhenkilöt. Sparrauksessa mukana olevat päivittävät työkalua koko sparrausprosessin ajan. Sparrauksen lopputulemana syntyy yrityksen käyttöön dokumentti, johon on koostettu yrityksen arviointia varten tehtävät toimenpiteet sekä tarvitsemat keskeiset näytöt ja dokumentit.

Työkalu on vapaasti käytettävissä, mutta käytettäessä kehikkoa ilman prosessimaista läpikäyntiä monialaisten asiantuntijoiden kanssa, työkalusta saatavia hyötyjä ei olla testattu tai tunnistettu.

Jälkisparrauksessa reflektoidaan sparrausta, läpikäydään yhteenveto keskusteluista ja suunnataan tulevaisuuteen.

Jälkisparrauksessa keskitytään yrityksen Digi-HTA-arvioinnin suuntaviivoihin. Lisäksi ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja yrityksen edustajat käyvät läpi yhdessä sparrauksen lopputuotteet ja luovuttavat nämä yrityksen jatkokäyttöön.