Yhteiskehittelystä käyttäjäkokeiluun: case Hublet

28.07.20


Hublet Oy:n kanssa toteutettiin käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuus yhteiskehittelynä joulukuussa 2019 Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskuksessa. Tilaisuudessa luotiin yhteiskehittäen puitteet ja alustava suunnitelma Hublet Tabletin käyttäjäkokeilulle. Hublet Tabletti tarjoaa alustan erilaisille sisällöille kuten lehdet, kirjat, tv-ohjelmat. Alustalle on mahdollista luoda myös omaa sisältöä. Käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuuden kulkua ohjasivat Hublet Oy:n kanssa tehty kehittämissuunnitelma, yhteiskehittelyn rakenne ja Helsingin kaupungilta saatu tutkimuslupa. Käyttäjäkokeilun tavoitteena oli tuottaa Hubletille käyttäjäkokemustietoa palvelun käytettävyydestä ja arvioida palvelun soveltuvuutta sekä mahdollisia hyötyjä palveluasumisympäristössä.

Käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuus

Kaksi tuntiseen käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuuteen osallistui 15 eri alan asiantuntijaa. Osallistuminen tilaisuuteen oli vapaaehtoista. Tilaisuus onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Paikalle saatiin hyvä joukko eri alan ihmisiä, joilla oli näkemystä ja kokemusta käyttäjäkokeilun suunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Tilaisuuteen kaivattiin kuitenkin enemmän asukkaita ja kuntoutuspuolen henkilökuntaa. Suunnittelutilaisuus toteutettiin yhteiskehittelyn vaiheita noudattaen, jotka olivat 1) tervetuloa ja esittäytyminen, 2) virittäytyminen, 3) arvon luominen, 4) reflektointi ja palaute, 5) yhteenveto ja jatkotoimenpiteet (katso yhteiskehittelyyn liittyvät lomakkeet). Käyttäjäkokeilun toteuttamista koskevia pääkysymyksiä oli neljä sisältäen tarkentavia kysymyksiä (taulukko1).

Yhteiskehittelyn fasilitointi koettiin onnistuneena, sillä osallistujien mielestä asioiden käsittelyn rytmitys oli onnistunut. Ilmapiiri oli idearikas ja se tuotti runsaasti toteuttamiskelpoisia ehdotuksia käyttäjäkokeilun toteuttamiseen. Osallistujat kokivat saaneensa myös hyvin tietoa Hublet Tabletista. Kaiken kaikkiaan tilaisuus täytti sille asetetut tavoitteet ja tuotti arvokasta tietoa, jonka pohjalta päästiin tarkentamaan käyttäjäkokeilun toteutusta.

Yhteiskehittelystä käyttäjäkokeiluun

Yhteiskehittelyn fasilitointi koettiin onnistuneena, sillä osallistujien mielestä asioiden käsittelyn rytmitys oli onnistunut. Ilmapiiri oli idearikas ja se tuotti runsaasti toteuttamiskelpoisia ehdotuksia käyttäjäkokeilun toteuttamiseen. Osallistujat kokivat saaneensa myös hyvin tietoa Hublet Tabletista. Kaiken kaikkiaan tilaisuus täytti sille asetetut tavoitteet ja tuotti arvokasta tietoa, jonka pohjalta päästiin tarkentamaan käyttäjäkokeilun toteutusta. Yhteiskehittelynä toteutetussa käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuudessa keskusteltiin käyttäjäkokeilun pituudesta, toteuttamisajankohdasta ja osastoista, joilla kokeilu olisi hyvä toteuttaa. Tärkeänä koettiin henkilökunnan kouluttaminen laitteen käyttöön sekä asukkaiden/asiakkaiden, henkilökunnan ja läheisten informointi kokeilusta. Tämän lisäksi esiin nousi ajatus julisteista, joissa kerrotaan laitteesta ja sen käytöstä. Tilaisuudessa käytiin keskustelua myös laitteen käyttöönottamisesta. Osallistujat toivoivat kahta eri profiilia, joilla laitteen saisi käyttöön: oma asukkaille, heidän läheisilleen ja toinen henkilökunnalle. Käyttäjien palaute- ja kokemustiedon keräämiseen esitettiin useita vaihtoehtoja. Ensinnäkin voisi olla lyhyt kysely, jonka voisi täyttää heti laitteen käytön jälkeen. Kysely voisi olla laitteessa tai paperiversiona. Toiseksi kokeilujakson päättymisen jälkeen olisi hyvä olla haastattelutilaisuus laitteen käyttöön osallistuneille henkilöille. Hublet Tablettien sisällöksi toivottiin muun muassa seuraavia asioita: 

  • Liikuntaan ja muistamiseen liittyviä ohjeita
  • Erilaisia pelejä
  • Musiikkia ja kuvia
  • Äänikirjoja Lehtiä
  • Tv-kanavia ja ohjelma-arkistoja
  • Terveyteen ja lääkkeisiin liittyviä sivustoja
  • Tietoa osastoista, tapahtumista ja viikon ruokalistasta

Tammikuun lopussa 2020 pidettiin Skype-kokous, jossa tarkennettiin kokeiluun liittyviä asioita. Asiat kirjattiin käyttäjäkokeilun toteutuslomakkeelle. Kokouksessa olivat mukana käyttäjäkokeilun toteuttamisesta vastaavat henkilöt Myllypuron seniorikeskuksesta, Hublet Oy:stä ja Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Skype-kokouksessa tarkistettiin käyttäjäkokeilun kehittämissuunnitelmassa sovitut ja tutkimusluvassa määritellyt asiat. Käyttäjäkokeilussa vastataan kehittämissuunnitelmassa oleviin kysymyksiin, jotka muodostavat sekä haastattelu- että havainnointirungon. Haastattelu- ja havaintomateriaali kerätään anonyymisoituna ilman tunnistetietoja tabletin käyttötilanteesta. Käyttäjäkokeiluun aineistot analysoidaan tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä käyttäen ja tulokset raportoidaan niin, etteivät osallistujat ole tunnistettavissa. Tuloksissa yritykselle annetaan suosituksia kehittämiskohteista sekä tuotteen käytettävyyttä vahvistavista tekijöistä.

Jokaiselle käyttäjäkokeiluun osallistuvalle annetaan kirjallinen tiedote ja kerrotaan suullisesti kokeilun tarkoitus. Käyttäjäkokeiluun osallistuvalta käyttäjältä pyydetään kirjallinen suostumus osallistumisesta. Osallistuja voi keskeyttää osallistumisensa koska tahansa syitä esittämättä. Testauksen keskeyttäminen ei vaikuta käyttäjän palveluihin.

Käyttäjäkokeilussa syntynyttä tuotteeseen/palveluun liittyvää tietoa ei saa ilman yrityksen lupaa kertoa eteenpäin. Tätä varten allekirjoitetaan salassapitosopimus. Tuote on käytössä kokeilun ajan. Kokeilun jälkeen tuote palautetaan yritykselle. Yritys vastaa tuotteen käyttökoulutuksesta, käytettävien laitteiden toimituksesta ja tuotteen käyttöliittymästä.

Skype-kokouksessa käytiin keskustelua käyttäjäkokeilun toteuttamisesta ja vastuuhenkilöiden työnjaosta. Käyttäjäkokeilu päädyttiin toteuttamaan keväällä 2020 kahdella osastolla ja sen kokonaiskestoksi määriteltiin 4 kk. Lisäksi sovittiin kokeilun aloitus- ja lopettamispäivämäärät.

Henkilöstön koulutus järjestyi samalle päivälle, jolloin laite toimitettiin osastolle. Tätä ennen kartoitettiin tietotekniset vaatimukset laitteen käytölle Myllypuron seniorikeskuksessa. Kirjautuminen tabletille tapahtui yhtä QR-koodia käyttäen, joka oli laitteen yhteydessä. Lisäksi varmistettiin yritykseltä, että laitteisiin ei kerry tietoa käyttäjistä vaan käyttäjäkerroista.

Osaston henkilökunta opasti ja ohjasi asukkaita Hublet tabletin käytössä. Henkilökunta käytti tablettia myös yhdessä asukkaiden kanssa katsomalla esimerkiksi kuvia Helsingistä. Käytön jälkeen hoitaja haastatteli asukasta ja kirjasi palautteen tabletin palautekuvakkeen kautta mikäli asukas ei siihen itse kyennyt.

Käyttäjäkokeilun vastuuhenkilöt pitivät kokeilun puolessa välissä Skype-kokouksen, jossa tarkasteltiin, miten kokeilu oli lähtenyt käyntiin. Kokeilun päättyessä täytettiin käyttäjäkokeilun palautelomake ja käytiin keskustelua siitä, miten kertynyt palaute- ja kokemustieto yritykselle raportoidaan. 

 

Tämä teksti on julkaistu ensimmäisen kerran HIPPA-hankkeen blogissa 3.9.2020.

Kirjoittajat:

Anna Alhonen, sairaanhoitaja YAMK, osastonhoitaja, Myllypuron seniorikeskus
Leila Lintula, TTM, toimintaterapeutti, Metropolia AMK

Kuvat:

Hublet