Testauksen / käyttäjäkokeilun osallistujien opastus

Testauksen / käyttäjäkokeilun toteutus

Testaus- / käyttäjäkokeiluympäristön testausjärjestelyjen purkaminen

Testauksen / käyttäjäkokeilun analysointi ja raportointi

Jatkuuko yhteistyö?

Jatkuuko yhteistyö?

Kiitos kaikille yhteistyöstä!

Kiitos ajastasi!

Testaukset ja käyttäjäkokeilut


Älykkäitä tuotteita ja palveluja testataan digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä. Ammattikorkeakoulut, kaupungit ja palveluasumisyksiköt suunnittelevat ja toteuttavat digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksia yrityksille. Testauksia toteutetaan ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien simulaatioympäristöissä sekä aidoissa käyttöympäristöissä. Yritys saa testauksesta tukea tuote- ja palvelukehitykseen sekä referenssin kaupallistamista ja markkinointia varten.

Testauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä testausta että käyttäjäkokeilua. Testaajina toimivat tapauskohtaisesti opiskelijat, ammattilaiset, asiakkaat ja/tai läheiset. Testauksesta laaditaan aina etukäteen suunnitelma ja sopimus testauspalvelun tarjoajan ja yrityksen välille. Testaus valmistellaan, toteutetaan ja lopuksi päätetään. Testausten ajallinen kesto vaihtelee ratkaisusta riippuen muutamista päivistä useisiin kuukausiin. 

Valmisteluvaiheessa määritetään testauksen tavoitteet ja se, miten käyttäjäpalaute kerätään. Testaajat rekrytoidaan testausympäristöstä. Testaukseen osallistujia tiedotetaan ja osallistujilta pyydetään tarvittaessa suostumukset. Testausympäristössä tehdään tarvittavat valmistelut, esimerkiksi sähkötöitä, sensorien asentamista, laitteiden käyttöönottoa ja käyttäjätunnusten luomista. Osallistujat perehdytetään tuotteen tai palvelun käyttöön ja heille laaditaan tarvittavat ohjeet.

Toteutusvaiheessa testaukseen osallistujat käyttävät tuotetta tai palvelua suunnitelman mukaisesti ja antavat palautetta sovitulla tavalla. Testaajille tarjotaan tarpeen mukaan tukea, ja testaukseen liittyvät mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan, jotta testaus pääsee etenemään sovitusti.

Testauksen päättyessä kerätty palaute analysoidaan ja käydään loppukeskustelussa läpi yrityksen kanssa. Testiympäristöstä puretaan pois testausta varten toteutetut järjestelyt, esimerkiksi poistetaan testikäytössä olleet laitteet. Yritykseltä pyydetään palaute sen saamasta testauspalvelusta testaustoiminnan kehittämiseksi. Testaus toimii yritykselle referenssinä tuotteen tai palvelun käyttäjälähtöisestä kehittämisestä.

HIPPA-hankkeessa toteutettiin useita testauksia ja käyttäjäkokeiluja, joiden pohjalta olemme kehittäneet mallin testausprosessin organisoimisesta. Testausprosessia sujuvoittamaan olemme luoneet lomakkeita, joiden avulla testaus kokonaisuutena pysyy hallinnassa. Kokemuksemme ovat osoittaneet, että hyvällä valmistelulla on suuri merkitys onnistuneeseen testaukseen tai käyttäjäkokeiluun.

Kirjoittajat:
Kirsi Jokinen Oamk, Jaana Kokko Oulun kaupunki, Suvi Hagström ja Tarja Heinonen TAMK
 

 

Lue lisää