Tuotetestauskokemus Oulun ammattikorkeakoulun toimintaterapian opiskelijan näkökulmasta - Case Sanoste

06.08.20


Olen toimintaterapiaopiskelija ja tein viimeisen harjoitteluni HIPPA-hankkeessa (6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla). Harjoitteluuni sisältyi Sanoste Oy:n kehittämän tekoälyyn pohjautuvan fysioterapiaharjoitusohjelman testaus. Yritys halusi toteuttaa testauksen opiskelijatyönä. Ohjaava opettajani otti minuun yhteyttä ja kertoi mahdollisuudesta tehdä testaus osana viimeistä harjoittelua.

Olen aikaisemmalta koulutukseltani hyvinvointiteknologian insinööri ja minulla on kuuden vuoden työkokemus tuotetestauksesta, joten minun oli helppo tarttua haasteeseen. Kokemus oli mielenkiintoinen myös toimintaterapian näkökulmasta, koska erilaiset teknologiset ratkaisut ja etäkuntoutus tulevat olemaan vahvasti osa ihmisten arkea tulevaisuudessa. Siksi myös toimintaterapeuteilla tulee olla valmiuksia auttaa ihmisiä erilaisten teknologisten ratkaisujen käytössä. 

Yritys toivoi, että testaus suoritettaisiin kodinomaisessa ympäristössä loppukäyttäjän näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulussa on kodinomainen tila ”Mahdollistava Koti”, jossa on erilaisia muokattavissa olevia asumisratkaisuja. Koti mahdollistaa esimerkiksi erilaisten asumisratkaisujen ja apuvälineiden testaamisen, ja se soveltui erinomaisesti myös tämän tuotteen testaamiseen. Mahdollistavasta Kodista löytyi kaikki elementit, joita yritys toivoi fyysiseltä testausympäristöltä. Lisäksi valaistus oli hyvin muunneltavissa, mikä oli testauksessa oleellista.
Testattava fysioterapiaharjoitusohjelma hyödyntää kannettavan tietokoneen kameraa ja se antaa palautetta siitä, tekeekö asiakas harjoiteltavat liikkeet oikein. Huomioitavia seikkoja testauksessa ovat asiakkaan vaatetus (tiukka, löysä, yksivärinen, kirjava, jne.), asiakkaan takana näkyvä tausta (tumma, vaalea, kirjava, jne.) sekä valaistus. Ts. niillä voi olla vaikutusta siihen tunnistaako ohjelma liikkeet oikein.

Testausprosessi eteni seuraavasti:

  • Yritys etsi testaajia opiskelijoista ja opettaja otti minuun yhteyttä.
  • Sain yritykseltä testaukseen liittyvän materiaalin.
  • Tutustuin materiaaliin huolellisesti ja pohdin ymmärränkö testicaset, ja pystyykö ne toteuttamaan.
  • Yrityksen kanssa pidettiin puhelinpalaveri, jossa minulle kerrottiin tarkemmin, mitä he testaukselta odottivat, ja sain esittää kysymyksiä. Tässä vaiheessa sovittiin myös tarkennuksia testicaseihin ja testaustapaan.
  • Sain testattavan tuotteen käyttööni ja pääsin testaamaan ohjelman ja testausympäristön toimivuutta.
  • Ohjelma ei toiminut odotetulla tavalla, joten olin yhteydessä yritykseen, jossa ohjelmaa muokattiin toimivammaksi. Samalla sain lisää ohjeita testaukseen ympäristön osalta.
  • Testasin uuden ohjelman toimivuutta ja muokkasin testausympäristöä sopivammaksi.
  • Suoritin yksityiskohtaiset testicaset ja raportoin testauksen tulokset yritykselle kirjallisesti.
  • Yrityksen kanssa pidettiin toinen puhelinpalaveri, jossa tulokset käytiin läpi sanallisesti ja niitä pystyttiin tarkentamaan.
  • Testausprosessin lopuksi pidettiin yhteinen palautetilaisuus ja yhteistyö päätettiin. Palautetilaisuudessa olivat mukana myös ohjaava opettaja ja hankevastaava. 

Ennen varsinaisen testauksen aloittamista minun täytyi testata ohjelman toimivuutta ja etsiä parhaat mahdolliset olosuhteet, jotta testauksen tulokset olisivat toisiinsa verrannolliset. Testasin ensin ohjelmaa kaikissa toivotuissa erilaisissa ympäristöissä ja etsin parhaan tavan toimia. Toimintaterapeuttien työn ydintä on ympäristön ja toiminnan muokkaaminen. Myös tuotetestauksessa jouduin muokkaamaan toimintaani sekä ympäristöä sellaiseksi, että sain testauksesta parhaat mahdolliset tulokset, joita yrityksen tuotekehittäjät voivat hyödyntää parantaakseen tuotteen toimivuutta. 

 

Mitä huomioida testausta suunniteltaessa ja toteutettaessa

Testausohjeiden tulisi olla hyvin yksityiskohtaiset ja selkeät, erityisesti jos testausta tekevällä opiskelijalla ei ole aikaisempaa kokemusta tuotetestauksesta. Testicasejen olisi hyvä olla pilkottuja step by step -tyyliin, ja niiden toimivuutta olisi tärkeä testata yrityksessä etukäteen. Opiskelijan on hyvä huomioida, että ennen varsinaisen testauksen aloittamista myös hänen täytyy perehtyä testicaseihin ja testausympäristöön, sekä ennakkotestata testicaset.

Opiskelijan on hyödyllistä olla heti yhteydessä yritykseen, jos tuote tai ohjelma ei toimi odotetulla tavalla. Näin mahdollinen vika saadaan korjatuksi tai opiskelija saa tarvittaessa lisäohjeita testauksen tekemiseen. Opiskelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivista kommunikointia sekä rohkeutta sanoa oma mielipiteensä.

 

Hyödyllinen kokemus

Testauskokemus oli minusta positiivinen ja hyödyllinen. Pääsin hyödyntämään aiempaa osaamistani, jota pystyn hyödyntämään myös jatkossa. Kun aikanaan päätin lähteä opiskelemaan uutta ammattia, valitsin toimintaterapian, koska halusin hyödyntää tulevassa työssäni myös aikaisempaa koulutustani. Ajattelin, että hyvinvointiteknologian insinöörin ja toimintaterapeutin tutkinnot voisivat täydentää toisiaan ja vahvistaisivat osaamistani.

Olen pian valmistumassa uuteen ammattiin, josta minulla ei vielä ole työkokemusta, joten ammatillinen itsevarmuuteni ei ole vielä kehittynyt. Oli hyvä päästä tekemään välillä jotain sellaista, josta minulla jo oli osaamista, ja saada muistutus siitä, että ammatillinen varmuus kyllä löytyy kokemuksen kautta. Lisäksi pidin tässä kokemuksesta siitä, että sain työskennellä itsenäisesti ja luottaa omiin valintoihini sekä tuoda näkemyksiäni esiin. Työskentelisin tulevaisuudessa myös toimintaterapeuttina mielelläni siten, että saisin suunnitella työni itsenäisesti, mutta olla samalla osa moniammatillista tiimiä, jossa voisin oppia toisilta ja tuoda myös oman näkemykseni esille.
 


 

Kirjoittajat:

Toimintaterapeuttiopiskelija Anne Lukkari
Hankevastaava Kirsi Jokinen
Ohjaava opettaja Eliisa Niilekselä

Kuvat:

Sanoste