Käyttäjäkokeilun suunnittelu, case JoyHapticsin iXu -älynalle

03.03.21


Helmikuussa 2020 HIPPA -hankkeen asiantuntijat ja toimintaterapian opiskelijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä Myllypuron seniorikeskuksen hoitohenkilökunnan edustajat kokoontuivat suunnittelemaan Joyhaptics Oy:n toimitusjohtajan, Jussi Tuovisen ja tuotekehityspäällikön, Kai Martesuon, kanssa iXu -älynallen käyttäjäkokeilua. Yrityksellä oli tarve saada lisätietoa iXu -älynallen tuotekehityksen tueksi. Yritys oli ennen kaikkea kiinnostunut siitä, mitä hyötyä iXu- älynallesta olisi ja missä tilanteissa. Käyttäjäkokeilussa ei haluttu selvittää tuotteen vaikutuksia yksittäisen käyttäjän toimintakykyyn. Yrityksellä ei myöskään ollut tarvetta palvelun teknisten ratkaisujen tai kaupallistamisen kehittämiseen. Näin ollen varsinainen tuoteominaisuuksien kehittäminen jäi kehitystyön ulkopuolelle.


Startti Metropolian käyttäjäkokeilulle syntyi Oulussa


Ennen Metropolia yhteistyötä JoyHaptics Oy oli tehnyt yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin HIPPA-hankkeen toimijoiden kanssa. Lokakuussa 2019 järjestettiin etäyhteiskehittelytyöpaja, jossa JoyHaptics Oy:n edustajat esittelivät Oulun kaupungin ja Oulun ammattikorkeakoulun asiantuntijoille iXu -älynallea. Työpajassa palveluasumisen asiantuntijat kertoivat yrityksen edustajille palveluasumisen toimintaympäristöistä (ikäihmisten palveluasuminen ja kotihoito sekä erityisryhmien asumispalvelut) ja asiakkaiden tarpeista. Yhteisessä ideoinnissa hahmoteltiin iXu -älynallen käyttötapauksia ja pohdittiin asiakkaiden nallesta saamia hyötyjä sekä tuotteelta vaadittavia ominaisuuksia palveluasumisen ympäristöissä. Työpajassa sivuttiin myös iXu -älynallen kaupallistamiseen liittyviä kysymyksiä.
 

iXu -älynalle


iXu -älynalle välittää toisen ihmisen kosketuksen vastaanottajalleen, kun nallen selkää tai puhelimen näyttöä silitetään. Esimerkiksi Suomessa olevan ihmisen silittäessä kädellään puhelimessa olevaa nallen kuvaa, tuntee vastaanottaja vaikkapa toisella puolella maapalloa nallen tassun liikkeen omaa kehoaan vasten. Älynallessa on erikoisrakenteista elektroniikkaa ja internetyhteys saadaan muodostettua älypuhelimella. Tämän teknologian avulla tutun ja mukavan henkilön kosketustieto siirretään langattomasti vastaanottajalle. Jussi Tuovisen mukaan älynallella on rauhoittava vaikutus sen käyttäjään, mutta kosketuskokemus on myös aina sidoksissa käyttäjän mielentilaan ja ympäristöön. 


Käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuus


Suunnittelutilaisuudessa Tuovinen ja Martesuo kertoivat iXu - älynallesta ja sen kehittämisestä. Yrityksen edustajat toivat esille, että iXu -älynalle ei vielä sovellu laitoskäyttöön muun muassa sen kestävyyttä ja pesu- ja hygieniaominaisuuksia koskevien ratkaisujen keskeneräisyyden vuoksi. Tuotteen esittelyn jälkeen osallistujat pääsivät kokeilemaan, miltä iXu -älynalle tuntuu ja kertomaan, mitkä ovat ensireaktiot, kun nallea pitää sylissä ja kun se halaa ja liikuttaa tassuaan. Näin osallistujille muodostui käsitys siitä, millaisesta tuotteesta on kyse ja mitä tekijöitä käyttäjäkokeilussa tulisi ottaa huomioon niin opiskelijoiden kuin yrityksen näkökulmasta.

Tämän jälkeen luotiin puitteet ja suunnitelmaa käyttäjäkokeilulle. Suunnitelmaa tehtäessä mietittiin keskeisiä käyttäjäkokeilun toteutusta ohjaavia kysymyksiä, työnjakoa, tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmiä, toteutusaikataulua ja raportointia.

Yhteisen keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, että käyttäjäkokeilu toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun HIPPA-hankkeen asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja yrityksen kanssa. Metropolian HIPPA-hankkeen projektipäällikkö vastaa käyttäjäkokeilusta ja lehtorit opiskelijoiden rekrytoinnista sekä kokeilun toteutuksesta. Lisäksi sovittiin, että kokeilu liitetään osaksi opiskelijoiden omia opintoja. 

Opiskelijoiden tehtäväksi tuli selvittää ja raportoida yritykselle, mitä hyötyä ja kenelle iXu -älynallesta on. Käyttäjäkokeilun aikana opiskelijat saavat käyttöönsä yhden iXu- älynallen ja älypuhelimen sekä siinä olevan sovelluksen. Yritys vastaa tuotteen esittelystä, iXu- älynallen ja puhelimen sovelluksen käytön opastamisesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä käytettävän teknologian toimituksesta opiskelijoiden käyttöön. Yritys vastaa myös palvelun käyttöliittymästä.
 

Käyttäjäkokeilun toteutussuunnitelma


Kevään 2020 aikana toteutetun käyttäjäkokeilun vaiheet: 

1) Perehdytys tuotteen käyttöön
Käyttäjäkokeiluun osallistuvat opiskelijat ja HIPPA -hankkeen toimijat perehdytetään tuotteen käyttöön. Opiskelijat käyttävät tuotetta HIPPA -hankkeen toimijoiden ohjauksessa. Yrityksen tuote saadaan käyttöön käyttäjäkokeilun ajaksi. Kokeilun jälkeen tuote ja siihen liittyvät laitteet palautetaan yritykselle. 

2) Käyttäjäkokeilun toteuttaminen ja aineiston kerääminen
Käyttäjäkokeilun aikana opiskelijat ovat tiedontuottajia kokeilemalla iXu -älynallea ja vastaamalla käyttäjäkokeilulle asetettuihin kysymyksiin. HIPPA -hankkeen toimijat ohjaavat käyttäjäkokeilua ja ovat tarvittaessa yhteydessä yrityksen edustajiin.

3) Käyttäjäkokeilun aineistojen analysointi ja raportointi
Käyttäjäkokeilun aikana syntynyt aineisto analysoidaan ja raportoidaan Metropolian opiskelijoiden ja HIPPA -hankkeen asiantuntijoiden toimesta. Kokeilusta tuotetaan suomen tai englanninkielinen PowerPoint -esitys.

4) Tulosten käsittely yrityksen kanssa
Toukokuussa järjestetään tilaisuus, jossa opiskelijat kertovat käyttäjäkokeilun tuloksista yritykselle ja HIPPA -hankkeen toimijoille.

Suunnittelutilaisuuden lopussa sovittiin jatkotyöskentelystä. HIPPA-hankkeen edustajat lupasivat laatia käydyn keskustelun pohjalta kehittämissuunnitelman, joka lähetetään yritykselle tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Lisäksi sovittiin, että HIPPA-hankkeen lehtorit käynnistävät opiskelijoiden rekrytoinnin. Yritykselle kerrottiin myös riskeistä, jotka liittyvät vapaaehtoisten opiskelijoiden saamiseen mukaan käyttäjäkokeiluun.

Tilaisuuden lopussa yrityksen edustajat totesivat, että he olivat tyytyväisiä rajapintakehittämiseen ja siihen, että mukana oli toimintaterapian edustajia ja vanhusrobotiikan asiantuntijoita, jotka toivat esiin makeita näkemyksiä. He kokivat myös, että yhteistyö auttaa tuotteen testausta ja tuotteistusta sekä luo askelia kohti tuotantoa, työpaikkojen luomista ja bisnestä.

Kehittämissuunnitelmaan lisättiin vielä seuraavat asiat:

  • Kehittämisyhteistyö yrityksen kanssa päättyy, kun yritykselle on toimitettu yhteenveto käyttäjäkokeilun tuloksista ja yritys on antanut HIPPA -hankkeelle palautteen käyttäjäkokeilun toteutuksesta.
  • Kehitystyö lopetetaan tai keskeytetään, jos se ei vastaa yrityksen kanssa sovittuja ja HIPPA -hankkeelle asetettuja tavoitteita.
  • Käyttäjäkokeilussa syntynyttä tuotteeseen/palveluun liittyvää tietoa ei saa ilman yrityksen lupaa kertoa eteenpäin niin, että yritys ja tuote/palvelu ovat siitä tunnistettavissa.
  • Opiskelijat täyttävät salassapitosopimuksen.
  • Kehittämissuunnitelman lisäksi yrityksen kanssa laaditaan työelämäyhteistyösopimus ja de minimis -tuki-ilmoitus.

 
iXu- älynalle pääsi vierailemaan Myllypuron seniorikeskuksessa

HIPPA-hanke mahdollisti yrityksen edustajien sekä iXu -älynallen vierailun Myllypuron seniorikeskuksessa. Tilanteesta kuvattiin tämän artikkelin alussa oleva video. iXu -älynalle pääsi seniorikeskuksen asukkaan Anjan syliin. Anja otti nallen tottuneesti syliinsä ja alkoi jutella nallelle. Anja piti nallen tassun heiluttelusta, kun sille jutteli, mutta myös halauksesta. Anja oli ensimmäinen, joka kokeili nallea ja sen vuoksi Anjan ajatukset olivat arvokkaita yritykselle.


Miten käyttäjäkokeilu toteutui


Keväällä 2020 korona esti käyttäjäkokeilun toteuttamisen, sillä opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun. Myös syksylle suunniteltu kokeilu peruuntui. Käyttäjäkokeilu saatiin käyntiin tammikuussa 2021, joten kokeilun tuloksista ei tätä kirjoittaessa ole vielä saatavilla tietoa.
 


Videon toteutus:
Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus ja äänitys: Minna Kilpeläinen
Leikkaus: Minna Kilpeläinen ja Tuukka Lindholm
 

Kirjoittajat:

Leila Lintula, THM, toimintaterapian lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kirsi Jokinen, FM, tietojenkäsittelyn ja tilastomenetelmien lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu